1. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij NTO BOUW gevestigd aan de Wodanstraat nr. 9 te 1363 WC Almere, partij is. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing indien, en, voor zover NTO BOUW de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen van NTO BOUW of ondergeschikten en medewerkers, binden NTO BOUW niet, voor zover deze niet schriftelijk door NTO BOUW zijn bevestigd.
Werkzaamheden worden in regiewerk of in aangenomen werk door NTO BOUW uitgevoerd, overeenkomstig de offerte van NTO BOUW.

2. Offertes: algemeen

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten en gewichten, door NTO BOUW bij de offerte verstrekt, zijn niet bindend.

3. Aangenomen werk

Alle offertes voor aangenomen werk worden gedaan op basisvan een gelijktijdig ingediende omschrijving, al dan niet met tekeningen.

4. Offertes: geldigheid

Werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Kleine afwijkingen hiervan in de uitvoering zijn uitdrukkelijk geen tekortkoming en zijn geen grond om de betaling van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te weigeren
Door NTO BOUW gedane offertes zijn, tenzij anders aangeven, geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte.

5. Overeenkomsten

Overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze schriftelijk bevoegdelijk door NTO BOUW zijn bevestigd.
Alle overeenkomsten met NTO BOUW komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever niet over voldoende kredietwaardigheid beschikt, dit ter beoordeling van NTO BOUW. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat NTO Bouw daartoe inlichtingen over de kredietwaardigheid van opdrachtgever zal inwinnen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door of namens NTO BOUW gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen, modellen en overige geschriften blijven intellectueel en feitelijk eigendom van NTO BOUW en mogen behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op eerste verzoek van NTO BOUW direct te worden geretourneerd. Alles op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per overtreding en 1.000 euro voor ieder dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Dit afgezien van het recht van NTO BOUW om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

7. Opschorten/ontbinden overeenkomst

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat NTO BOUW tijdig met de werkzaamheden kan beginnen. De overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de voor het werk vereiste tekeningen, vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig aanwezig zijn, als deze niet door NTO BOUW zelf worden verzorgd, dat de bouwplaats gereed is en dat er voldoende gelegenheid en ruimte is voor de opslag en afvoer van afval, de aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen, bouwmaterialen en werktuigen en dat er voor rekening van de opdrachtgever aansluitmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde nutsaansluitingen, dat er tekeningen zijn waarop de ligging van kabels, buizen en leidingen zijn aangegeven en dat er indien nodig, de beschikking is over veiligheidsmensen. Opdrachtgever is gehouden de door NTO BOUW door het uitstel geleden schade te vergoeden. NTO BOUW is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien van NTO BOUW in redelijkheid niet verwacht kan worden dat deze langer wacht, waarbij aan NTO BOUW de door haar geleden schade, bestaande uit de gemaakte kosten en gederfde winst, door opdrachtgever wordt vergoed.

8. Onvoorziene kosten

Indien de grond of bodemspecie verontreinigd is, komen alle kosten daaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, verlet, onderzoek en verwerking, voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk heeft aangegeven dat de grond of bodemspecie verontreinigd was, vergezeld van gewaarmerkte analyses.
Indien bij de sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrijkomen, komen de kosten van het verwijderen of schoonmaken voor rekening van de opdrachtgever en vallen uitdrukkelijk niet binnen de offerte van NTO BOUW, tenzij de opdrachtgever deze van tevoren schriftelijk heeft aangegeven dat deze stoffen aanwezig waren, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheid en de locatie van deze stoffen.
NTO BOUW heeft de overeengekomen werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, door derden te laten uitvoeren.
NTO BOUW is gerechtigd indien doordat lonen of heffingen, na het tot stand komen van de overeenkomst, verhoogd worden door maatregelen van de overheid of door het tot stand komen of algemeen verbindend worden van een cao, deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.
Onvoorziene prijsstijgingen van benodigde materialen, na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

9. Afwijkingen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden voor de uitvoering van de overeenkomst materialen van normale handels kwaliteit gebruikt.
Geringe afwijkingen betreffende onder meer, maar niet beperkt tot,kwaliteit,kleur, hardheid, satinage en dikte, noch geringe veranderingen ten opzichte van de offerte of de daarbij behorende tekeningen en beschrijvingen,zijn uitdrukkelijk geen reden tot afkeuring van het werk. Voor de beoordeling moet een gemiddelde uit het geleverde worden genomen.

10. Meer/minderwerk

Het werk omvat alleen datgene dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Meer- minderwerk, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, mondeling of schriftelijk, opgedragen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, dan wel verrekend.
Door NTO Bouw gemaakte kosten, welke niet zijn veroorzaakt door NTO BOUW zelf, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Niet nakoming door opdrachtgever/ontbinding overeenkomst

Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt, dan wel weigert te leveren zaken af te nemen, kan NTO BOUW vorderen dat de opdrachtgever aan NTO BOUW diens daadwerkelijk geleden schade vergoedt, welke in ieder geval bestaat uit, maar niet beperkt is tot, alle gemaakte en te maken kosten alsmede de winstderving, welke gesteld wordt op 1/3 van het totale overeengekomen factuur bedrag, waarbij NTO BOUW het recht behoudt om de daadwerkelijk geleden gederfde winst te vorderen. Behoudens in het geval het aanneemovereenkomst betreft, staat het NTO BOUW ook vrij om de nakoming van de overeenkomst vorderen, te vermeerderen met de door NTO BOUW door de tekortkoming van opdrachtgever geleden schade.
Het niet ontvangen van een subsidie door opdrachtgever is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen dat van te voren, schriftelijk, als ontbindende voorwaarde hebben afgesproken.
Opdrachtgever vrijwaart NTO BOUW tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor NTO BOUW zijn verricht.

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle door NTO BOUW geleverde zaken blijven eigendom van NTO BOUW totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met NTO BOUW gesloten overeenkomsten is nagekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

13. Voorschot

NTO BOUW is gerechtigd om, alvorens met haar werkzaamheden te beginnen, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan, en pas na ontvangst van betaling daarop de werkzaamheden te beginnen.

14. Betaling

Betaling van facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt NTO BOUW zich het recht voor om het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
Eventuele gerechtelijke en in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de hoofdsom worden gesteld.

15. Opleverdata

Opleverdata zijn slechts een streeftermijn en betreffen geen fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk zou zijn overeengekomen.

16. Overmacht

In afwijking van hetgeen in het Burgerlijk Wetboek is bepaald, wordt onder overmacht tevens verstaan het niet tijdig nakomen door ziekte van medewerkers of ingeschakelde derden, het niet tijdig ontvangen van materialen of gereedschappen, het niet tijdig nakomen door derden of door de overheid.

17. Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, is NTO BOUW niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar, door haar personeel of door haar ingeschakelde derden. Indien echter in rechte komt vast te staan dat opdrachtgever schade heeft geleden door een fout van NTO Bouw, is NTO BOUW voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van NTO BOUW wordt uitgekeerd.
Voor zover geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van NTO BOUW beperkt tot het factuurbedrag. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door NTO BOUW ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

18. Reclames

Klachten met betrekking tot door NTO BOUW verrichte werkzaamheden of met betrekking tot hetgeen NTO BOUW aan opdrachtgever heeft gefactureerd dienen binnen 7 dagen na opleverdatum, dan wel voor zover opdrachtgever aantoont dat hij het vermeende gebrek niet eerder kon ontdekken, binnen 7 dagen na ontdekking, NTO BOUW schriftelijk worden gemeld. Indien niet binnen deze termijn wordt geklaagd wordt de klacht geacht te zijn vervallen. Een klacht over de factuur, schort de betalingsverplichting niet op. Indien NTO BOUW een klacht gegrond acht heeft zij de keuze tussen aanpassing van de gefactureerde vergoeding, het kosteloos aanpassen of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de werkzaamheden onder restitutie van een dienovereenkomstig deel van het gefactureerde en betaalde bedrag.

19. Afzien contracteren met personeel of ingeschakelde derden

Opdrachtgever onthoudt zich ervan, actief of passief, en, direct of indirect, met door NTO BOUW bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruikt personeel, dan wel ingeschakelde derden, overeenkomsten te sluiten over het uitvoeren van werkzaamheden gelijk aan of overeenkomend met de werkzaamheden waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Dit alles op straffe van een boete van 10.000 euro per overtreding en 1.000 euro per dag dat de overtreding voortduurt.

20. Geen nietigheid

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21. Wijziging naam/rechtsvorm

Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien NTO BOUW geheel of gedeelte¬lijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

22. Rechtskeuze/Forum keuze

Alle door NTO BOUW gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.Geschillen tussen de opdrachtgever en NTO BOUW zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NTO BOUW gevestigd is.