Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

VIRUSSEN

NTO Bouw garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

COPYRIGHT

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij NTO Bouw. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van NTO Bouw. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

NTO Bouw garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

NTO Bouw ehoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer.